Drydock

Into drydock at Norfolk Navy Yard, Portsmouth, Va.